Lietuvos
teismo ekspertizės centras
   
Naujienos Struktūra ir kontaktai Veikla Karjera Teisinė informacija Nuorodos Klausimai Metodinės rekomendacijos ekspertinių tyrimų užsakovams Teismo ekspertų veiklos koordinavimo taryba
Vyriausiasis specialistas
 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS  

 • padeda LTEC vadovybei organizuoti darbą: planuoti ir sudaryti darbotvarkes, organizuoti ir koordinuoti rengiamų pasitarimų laiką, rengti posėdžius, pasitarimus, susitikimus ir kitus renginius, juos protokoluoti;
 • teikia LTEC vadovybei gautą informaciją, organizuoja telefoninius pokalbius įstaigoje ir už jos ribų, priima ir perduoda pranešimus faksu ar elektroniniu paštu;
 • kontroliuoja LTEC vadovybės pavedimų vykdymą;
 • tikrina LTEC vadovybei pateiktų pasirašyti dokumentų (dokumentų projektų) atitiktį dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklių reikalavimams;
 • registruoja ir perduoda teismo šaukimus skyrių vedėjamas (ekspertams), rengia ir registruoja įsakymus dėl tarnybinių komandiruočių, informuoja vykdytojus;
 • registruoja ir tvarko gaunamus ir siunčiamus raštus;
 • pagal kompetenciją rengia atsakymų projektus į gautus asmenų prašymus, skundus, pranešimus ir valstybės institucijų ir kitų įstaigų raštus;
 • rašo direktorato posėdžių protokolus, juos registruoja ir tvarko, rengia protokolinius sprendimus, protokolų išrašus ir kitus dokumentus;  
 • kontroliuoja direktorate priimtų nutarimų (sprendimų) vykdymą ir informuoja LTEC vadovybę apie priimtų nutarimų (sprendimų) vykdymo rezultatus;
 • atlieka teismo ekspertų kvalifikacinės komisijos sekretorės funkcijas;
 • administruoja įslaptintą informaciją, kuria disponuoja LTEC, užtikrina jos apsaugą ir kontrolę;
 • dalyvauja LTEC direktoriaus sudarytų komisijų darbe svarstant dokumentų rengimo, įforminimo, apskaitos, archyvavimo ir kitais klausimais; 
 • vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.


SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti 1 metų darbo patirties administravimo srityje;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją;
 • žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus reglamentuojančius viešąjį administravimą, dokumentų valdymą ir kitus teisės aktus, susijusius su vykdomomis funkcijomis;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir vykdyti savo veiklą, būti pareigingam, operatyviam, taktiškam, laikytis etikos reikalavimų;
 • mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
 • mokėti anglų kalba pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;

             

 
 
Lvovo g. 19A, LT-09313 Vilnius, įmonės kodas 111952632, PVM kodas LT119526314;
Tel. +370 5 263 8540, faks. +370 5 272 8268;
El. paštas info@ltec.lt
© Lietuvos teismo ekspertizės centras, 2008
Biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre