Lietuvos
teismo ekspertizės centras
   
Naujienos Struktūra ir kontaktai Veikla Teisinė informacija Nuorodos Klausimai Metodinės rekomendacijos ekspertizių (tyrimų) užsakovams Teismo ekspertų veiklos koordinavimo taryba
Vyriausiasis specialistas
 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS  

 • padeda LTEC vadovybei organizuoti darbą: planuoti ir sudaryti darbotvarkes, organizuoti ir koordinuoti rengiamų pasitarimų laiką, rengti posėdžius, pasitarimus, susitikimus ir kitus renginius, juos protokoluoti;
 • teikia LTEC vadovybei gautą informaciją, organizuoja telefoninius pokalbius įstaigoje ir už jos ribų, priima ir perduoda pranešimus faksu ar elektroniniu paštu;
 • kontroliuoja LTEC vadovybės pavedimų vykdymą;
 • tikrina LTEC vadovybei pateiktų pasirašyti dokumentų (dokumentų projektų) atitiktį dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklių reikalavimams;
 • registruoja ir perduoda teismo šaukimus skyrių vedėjamas (ekspertams), rengia ir registruoja įsakymus dėl tarnybinių komandiruočių, informuoja vykdytojus;
 • registruoja ir tvarko gaunamus ir siunčiamus raštus;
 • pagal kompetenciją rengia atsakymų projektus į gautus asmenų prašymus, skundus, pranešimus ir valstybės institucijų ir kitų įstaigų raštus;
 • rašo direktorato posėdžių protokolus, juos registruoja ir tvarko, rengia protokolinius sprendimus, protokolų išrašus ir kitus dokumentus;  
 • kontroliuoja direktorate priimtų nutarimų (sprendimų) vykdymą ir informuoja LTEC vadovybę apie priimtų nutarimų (sprendimų) vykdymo rezultatus;
 • atlieka teismo ekspertų kvalifikacinės komisijos sekretorės funkcijas;
 • administruoja įslaptintą informaciją, kuria disponuoja LTEC, užtikrina jos apsaugą ir kontrolę;
 • dalyvauja LTEC direktoriaus sudarytų komisijų darbe svarstant dokumentų rengimo, įforminimo, apskaitos, archyvavimo ir kitais klausimais; 
 • vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.


SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti 1 metų darbo patirties administravimo srityje;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją;
 • žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus reglamentuojančius viešąjį administravimą, dokumentų valdymą ir kitus teisės aktus, susijusius su vykdomomis funkcijomis;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir vykdyti savo veiklą, būti pareigingam, operatyviam, taktiškam, laikytis etikos reikalavimų;
 • mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
 • mokėti anglų kalba pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;

             

 
 
Lvovo g. 19A, LT-09313 Vilnius, įmonės kodas 111952632, PVM kodas LT119526314;
Tel. +370 5 263 8540, faks. +370 5 272 8268;
El. paštas info@ltec.lt
© Lietuvos teismo ekspertizės centras, 2008
Biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre