Lietuvos
teismo ekspertizės centras
   
Naujienos Struktūra ir kontaktai Veikla Karjera Teisinė informacija Nuorodos Klausimai Metodinės rekomendacijos ekspertinių tyrimų užsakovams Teismo ekspertų veiklos koordinavimo taryba
Vyriausiasis ekspertas
 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 • atlieka ekspertizes ir objektų tyrimus vadovaudamasis įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimais, Lietuvos teismo ekspertizės centro (toliau - LTEC) patvirtintomis metodikomis bei  LTEC kokybės vadybos sistemos reikalavimais;
 • atlieka techninę kontrolę pagal LTEC kokybės vadybos sistemos reikalavimus;
 • atlieka užduotis pagal mokslo tiriamojo darbo temas, vykdo metų darbo programas, diegia į ekspertinę praktiką naujus tyrimo metodus, metodikas ir technines priemones;
 • vadovauja pretendentų įgyti teismo eksperto kvalifikaciją pasirengimui ir dalyvauja kvalifikacinių komisijų darbe;
 • rengia standartinių tyrimo procedūrų aprašymus, metodines rekomendacijas, teikia siūlymus jiems tobulinti, atlieka įteisinimo procedūras;
 • dalyvauja konferencijose, seminaruose teismo ekspertizės klausimais;
 • konsultuoja teisėsaugos institucijas ekspertizių skyrimo, atlikimo klausimais, rengia metodines rekomendacijas;
 • skaito paskaitas, veda pratybas teisėsaugos institucijų darbuotojams;
 • užtikrina ekspertizės (tyrimo) duomenų konfidencialumą bei dokumentų, tyrimo objektų saugumą;
 • vykdo kitus Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 • Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti Skyriuje atliekamų ekspertizės rūšių (rūšies) teismo eksperto kvalifikaciją;
 • turėti 1 metų ekspertinio darbo patirtį;
 • žinoti teisės aktus, reglamentuojančius teismo ekspertizės, techninių priemonių ir specialių žinių naudojimo klausimus;
 • būti susipažinęs su teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis ir dokumentų rengimo taisyklėmis;
 • būti susipažinęs su laboratorijų veiklos kokybės standartais ir Europos teismo ekspertizės institucijų sąjungos praktika ir rekomendacijomis atitinkamos ekspertizės srityje;
 • mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu ir specialiomis programomis, taikomomis atliekant ekspertinius tyrimus;
 • mokėti anglų arba vokiečių kalbą pažengusio vartotojo lygmens A2 lygiu.
 
 
Lvovo g. 19A, LT-09313 Vilnius, įmonės kodas 111952632, PVM kodas LT119526314;
Tel. +370 5 263 8540, faks. +370 5 272 8268;
El. paštas info@ltec.lt
© Lietuvos teismo ekspertizės centras, 2008
Biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre