Lietuvos
teismo ekspertizės centras
   
Naujienos Struktūra ir kontaktai Veikla Teisinė informacija Nuorodos Klausimai Metodinės rekomendacijos ekspertizių (tyrimų) užsakovams Teismo ekspertų veiklos koordinavimo taryba
Statybos ekspertizė
 

 

Statybos ekspertizės (tyrimo) (toliau „statybos ekspertizės") uždaviniai:

  • nustatyti pastatų ar statinių statybos atitiktį projektams, jų dalims, kitiems galiojantiems norminiams teisės aktams,
  • pastatų, statinių ar jų elementų suirimo (sugadinimo) priežastis bei statybos darbų poreikį suardytiems ar pažeistiems pastatų ar statinių elementams atstatyti.

Statybos ekspertizės metu sprendžiami tokie klausimai:

  • Koks yra statinio konstrukcijų suirimo mechanizmas ir priežastis statinio dalinio ar pilno suirimo/sugriuvimo atveju?
  • Kokios yra statinio defektų (konstrukcijų plyšimo, įlinkio, drėkimo ir pan.) atsiradimo priežastys statinio statybos ar jo eksploatavimo metu?
  • Ar statinio statyba (analizuojamas visas statinio gyvavimo ciklas) ir konkretūs statybos darbai, kurie yra statinio griuvimo ar defektų atsiradimo priežastis, atitiko statybą reglamentuojančius norminius aktus ir dokumentus, tame tarpe - ir projektus ar jų dalis?
  • Statybos teismo ekspertui gali būti formuluojami ir kiti klausimai, tačiau jie privalo atitikti statybos teismo eksperto kompetenciją, o jų išsprendimui reikalingos būtent statybos teismo eksperto specialiosios žinios.
    Geroji praktika formuluojant statybos teismo ekspertui pateikiamus klausimus - išankstinis klausimų derinimas.
    Atliekant statybos ekspertizes ir formuluojant išvadas, taikoma tokia išvadų skalė: kategoriška išvada; labiausiai tikėtina, kad; tikėtina, kad; mažai tikėtina, kad; nustatyti negalima.

Medžiagos tyrimui pateikimas:

Nustatyti statinio konstrukcijų suirimo priežastis statinio dalinio ar pilno suirimo/sugriuvimo atveju (ir statybos atitiktį norminiams aktams), tyrimui pateiktini:
1.Įvykio vietos apžiūros protokolas ar protokolai (su visais priedais).
2.Avarijos tyrimo aktas ir tyrimo medžiaga su priedais - kai avarija/konstrukcijų griūtis įvyksta statinį statant, rekonstruojant, remontuojant ar griaunant, ar naudojamo statinio avarijos bei avarijos, įvykusios nutraukus statinio naudojimą, atveju.
3.Bendrosios projekto ekspertizės ir sietinų su konstrukcijų suirimu dalinių projekto ekspertizių aktai - jei minėtos ekspertizės buvo atliktos.
4. Sugriuvusio/suirusio statinio projektas - dažnai pakanka projekto konstrukcijų dalies.
5. Rangovo parengtas Statybos darbų technologijos projektas - kai konstrukcijos suyra statybos metu.
6. Statybos darbų žurnalas.

Nustatyti statinio defektų atsiradimo priežastis (ir statybos atitiktį norminiams aktams) tyrimui pateiktini:
1. Statinio projektas ir projekto ekspertizės dokumentai, jei projekto (ar projekto dalies) ekspertizė buvo atlikta.
2. Statinio ekspertizės aktas, jei tokia buvo atlikta.
3.Techninio pobūdžio dokumentai (defektiniai aktai, defektinių konstrukcijų apžiūrų protokolai su priedais, defektų fiksavimo/matavimo protokolai, ir pan.) apie defektų pobūdį, jų atsiradimo aplinkybes (atsiradimo vieta, laikas, defekto dinamika, ir pan.) ir mastą; kiti dokumentai (pvz., antstolio parengtas faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas), patvirtinantys konstrukcijų defektus.
4. Dokumentai, patvirtinantys defektų atsiradimo vietoje naudotų medžiagų projektinę kokybę - gaminių sertifikatai, pasai, atitikties deklaracijos ir pan.
5. Statybos įmonės - rangovo statybos taisyklės ir vykdytų darbų technologinės kortelės ar technologinės schemos.
6. Statybos darbų žurnalas.
7. Statinio priežiūros dokumentai: statinio techninis pasas, statinio techninės priežiūros žurnalas, statinio periodinių ir specialiųjų apžiūrų (kasmetinių ir neeilinių apžiūrų) aktai, statybinių tyrinėjimų techninės ataskaitos, ir pan.
8.Statinio kadastrinių matavimų byla.
9.Statinyje anksčiau vykdytų statybos darbų dokumentacija.

Kai pateikiami klausimai sietini su darbų kiekių patikrinamaisiais skaičiavimais, tyrimui pateiktini:
1. Statinio projektas (kartais pakanka projekto architektūros ir konstrukcijų dalių, o projekto aiškinamajame rašte svarbūs sąnaudų kiekio žiniaraščiai - projekto dalių sprendiniuose numatytų statybos produktų, įrenginių ir statybos darbų (statinio, jo elementų baigtinių darbų ir jiems atlikti reikalingų resursų) kiekis.
2.Atliktų darbų aktai.
3.Statybos darbų žurnalas.
4. Statinio kadastrinių matavimų byla (jei yra).

 
 
Lvovo g. 19A, LT-09313 Vilnius, įmonės kodas 111952632, PVM kodas LT119526314;
Tel. +370 5 263 8540, faks. +370 5 272 8268;
El. paštas info@ltec.lt
© Lietuvos teismo ekspertizės centras, 2008
Biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre