Lietuvos
teismo ekspertizės centras
   
Naujienos Struktūra ir kontaktai Veikla Karjera Teisinė informacija Nuorodos Klausimai Metodinės rekomendacijos ekspertinių tyrimų užsakovams Teismo ekspertų veiklos koordinavimo taryba
Fonoskopinių ekspertizių skyriaus uždaviniai ir funkcijos
 

Skyriaus uždaviniai yra:

1.atlikti kalbos, balso bei garso signalų ir jų įrašymo priemonių ekspertizes baudžiamųjų, civilinių ir administracinių bylų procese bei atlikti objektų tyrimus pagal ikiteisminio tyrimo įstaigų pareigūnų, prokuroro ir teismo pavedimus, bei pagal fizinių ir juridinių asmenų prašymus.
2.rengti  teismo ekspertus ir  gerinti jų kvalifikaciją;
3.diegti į ekspertinę praktiką naujas teismo ekspertizės rūšis, tyrimo metodus ir tobulinti esamus;
4. vykdyti specialiųjų žinių ir techninių priemonių panaudojimo galimybių sklaidą;
5. atitikti ISO 9001 ir ISO 17025 standartų reikalavimus ir nuolat gerinti veiklą.

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

1. atsižvelgdamas į užsakovų specialių žinių ir techninių priemonių panaudojimo poreikius, atlieka ekspertizes ir tyrimus;
2. organizuoja ir kontroliuoja ekspertizių ir tyrimų atlikimo procesus;
3. teikia LTEC vadovybei ataskaitas apie ekspertizių (tyrimų) atlikimą;
4. konsultuoja užsakovus teismo  ekspertizių ir tyrimų atlikimo klausimais;
5. siūlo LTEC vadovybei ekspertizių ir tyrimų atlikimo efektyvumo gerinimo būdus;
6. planuoja, organizuoja ir vykdo naujų teismo  ekspertų rengimą;
7. planuoja ir organizuoja kursus, seminarus, konferencijas, stažuotes ir kitas teismo ekspertų kvalifikacijos kėlimo  priemones;
8.teikia informaciją asmenims siekiantiems teismo eksperto kvalifikacijos, vykdo jų  atitikimo Lietuvos Respublikos teismo ekspertizės įstatymo reikalavimams patikrą;
9. organizuoja, dalyvauja  teismo eksperto kvalifikacijos komisijos darbe;
10. planuoja skyriaus mokslo tiriamąją veiklą, teikia siūlymus  LTEC metų darbų programai, vykdo mokslinį darbą, koordinuoja darbų vykdymą ir rengia mokslo veiklos ataskaitas;
11. planuoja ir vykdo metodinę veiklą;
12.palaiko ryšius su užsakovais ekspertizių ir tyrimų atlikimo, medžiagos ekspertizei ir tyrimui parengimo, specialiųjų žinių ir techninių priemonių panaudojimo ar naujų metodų taikymo ir metodinės veiklos vykdymo poreikio ir kitais klausimais;
13. dalyvauja nacionaliniuose ir tarptautiniuos seminaruose, ENFSI darbo grupėse;
14.pagal kompetenciją bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos, kitų šalių ir tarptautinėmis institucijomis, įstaigomis bei organizacijomis;
15. planuoja ir vykdo ISO 9001 ir ISO 17025 standartų reikalavimus  atitinkančių priemonių diegimą skyriuje;
16. koordinuoja vidaus ir išorės audito rekomendacijų įgyvendinimą;
17.vykdo neatitikčių priežasčių atsiradimo analizę ir jų šalinimą, planuoja ir vykdo prevencinius ir koregavimo veiksmus;
18.teikia LTEC vadovybei skyriaus veiklos gerinimo, aprūpinimo ištekliais pasiūlymus ir planus;
19. kontroliuoja pagal kompetenciją LTEC vidaus tvarkos taisyklių reikalavimų laikymąsi ir teikia siūlymus LTEC vadovybei dėl  darbo drausmės ir darbo sąlygų skyriuje gerinimo;
20. vykdo kitų teisės aktų reikalavimus ir LTEC vadovybės pavedimus.

 
 
Lvovo g. 19A, LT-09313 Vilnius, įmonės kodas 111952632, PVM kodas LT119526314;
Tel. +370 5 263 8540, faks. +370 5 272 8268;
El. paštas info@ltec.lt
© Lietuvos teismo ekspertizės centras, 2008
Biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre