Lietuvos
teismo ekspertizės centras
   
Naujienos Struktūra ir kontaktai Veikla Teisinė informacija Nuorodos Klausimai Metodinės rekomendacijos ekspertizių (tyrimų) užsakovams Teismo ekspertų veiklos koordinavimo taryba
Finansų skyriaus vyresnysis specialistas
 
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
 
 • Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka apskaičiuoja darbuotojų darbo užmokestį ir kitas su darbo santykiais susijusias išmokas ir įmokas;
 • kontroliuoja mokesčių apskaičiavimą iš darbuotojams priskaičiuojamų pajamų bei kitų išmokų, vadovaujantis įstatymų nustatyta tvarka;
 • išrašant bei pasirašant dokumentus užtikrina, kad juose esantys duomenys yra teisingi, ataskaitos bei atskaitomybės formos teisingos ir parengtos laiku;
 • rengia mėnesines, ketvirtines, metines darbo užmokesčio ataskaitas ir elektroniniu būdu teikia Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Valstybinei socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriui;
 • rengia ir elektroniniu būdu teikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai pažymas apie darbuotojų nedarbingumus bei išmokas susijusias su juo;
 • rengia pažymas apie priskaičiuotas bei išmokėtas su darbo santykiais susijusias išmokas;
 • užtikrina tvarkingą sutartčių registrą;  
 • kontroliuoja darbo laiko apskaitos žiniaraščių įforminimą;
 • teikia Skyriaus vedėjui ataskaitas apie darbuotojų darbo užmokesčio fondo apyvartas ir panaudojimą;
 • vykdo ekspertų komandiruočių pagal teismo šaukimą į teismo posėdžius išlaidų apskaitą;
 • užtikrina išlaidų už ekspertų komandiruotes pagal teismo šaukimą į teismo posėdžius kompensavimą teismų lėšomis;
 • atsako už teisingą buhalterinių duomenų suvedimą į FVAIS pagal viešojo sektoriaus  apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus;
 • vykdo kitus susijusius su Skyriaus funkcijomis nenuolatinio pobūdžio pavedimus.
   

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
 

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities finansų arba ekonomikos krypties išsilavinimą.
 • turėti 1metų darbo patirtį biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos srityje;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės įstaigų išlaidų apskaitą, sudarymą ir tvarkymą;
 • būti susipažinęs su teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis ir dokumentų rengimo taisyklėmis;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją;
 • mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu, darbo užmokesčio apskaitos programa ,,Stekas" ir su Finansų valdymo ir apskaitos informacinę sistema (toliau - FVAIS).
 
 
Lvovo g. 19A, LT-09313 Vilnius, įmonės kodas 111952632, PVM kodas LT119526314;
Tel. +370 5 263 8540, faks. +370 5 272 8268;
El. paštas info@ltec.lt
© Lietuvos teismo ekspertizės centras, 2008
Biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre