Lietuvos
teismo ekspertizės centras
   
Naujienos Struktūra ir kontaktai Veikla Teisinė informacija Nuorodos Klausimai Metodinės rekomendacijos ekspertizių (tyrimų) užsakovams Teismo ekspertų veiklos koordinavimo taryba
Finansų skyriaus uždaviniai ir funkcijos
 

Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai:

 1. įgyvendinti LTEC finansų politiką;
 2. užtikrinti racionalų ir efektyvų LTEC skirtų asignavimų naudojimą;
 3. tvarkyti LTEC buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus;
 4. užtikrinti finansinių - ūkinių operacijų teisėtumą, lėšų naudojimą teisės aktų nustatyta tvarka ir tinkamą apskaitos dokumentų įforminimą;
 5. užtikrinti, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami materialiniai, finansiniai ir darbo ištekliai;
 6. užtikrinti, kad ataskaitiniai duomenys būtų teisingi ir atskaitomybė pateikta laiku.

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

 1. rengia LTEC disponuojamų lėšų pajamų ir išlaidų sąmatų projektus;
 2. laiku atsiskaito su biudžetu ir valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigomis;
 3. laiku apmoka LTEC direktoriaus patvirtintas sąskaitas už prekes darbus ir paslaugas;
 4. apskaičiuoja ir laiku išmoka darbuotojams atlyginimus;
 5. laiku apmoka už įstaigoje sunaudotą visų rūšių energiją;
 6. rengia arba tikrina su LTEC veikla susijusių darbų ar paslaugų sąmatas;
 7. kontroliuoja įsiskolinimus bei imasi priemonių jiems išvengti;
 8. administruoja LTEC sutartis ir derina pasirašomų sutarčių atsiskaitymo nuostatas;
 9. vykdo LTEC finansinės veiklos analizę ir teikia LTEC vadovybei finansinių išteklių panaudojimo duomenis;
 10. teikia LTEC vadovybei Skyriaus veiklos gerinimo, aprūpinimo ištekliais pasiūlymus ir planus;
 11. teikia siūlymus ir dalyvauja rengiant LTEC dokumentų, susijusių su įstaigos lėšų valdymu, projektus;
 12. vykdo LTEC direktoriaus įsakymus, susijusius su įstaigos piniginėmis lėšomis ir materialiu turtu;
 13. dokumentaciją ir duomenis susijusius su Skyriaus veikla tvarko pagal LTEC dokumentacijos planą ir teisės aktų reikalavimus;
 14. seka teisės aktus susijusius su biudžetinių įstaigų biudžeto asignavimų valdymu;
 15. vykdo įstaigos finansinę veiklą kontroliuojančių įstaigų rekomendacijas susijusias su biudžeto asignavimų valdymu;
 16. vykdo ir kitas su įstaigai skirtų biudžeto asignavimų ir materialaus turto valdymu susijusias funkcijas;
 17. siekdama uždavinio įgyvendinimo, Skyrius vykdo LTEC vadovybės pavedimus ir kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.
 
 
Lvovo g. 19A, LT-09313 Vilnius, įmonės kodas 111952632, PVM kodas LT119526314;
Tel. +370 5 263 8540, faks. +370 5 272 8268;
El. paštas info@ltec.lt
© Lietuvos teismo ekspertizės centras, 2008
Biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre