Lietuvos
teismo ekspertizės centras
   
Naujienos Struktūra ir kontaktai Veikla Karjera Teisinė informacija Nuorodos Klausimai Metodinės rekomendacijos ekspertinių tyrimų užsakovams Teismo ekspertų veiklos koordinavimo taryba
Ekspertinio skyriaus vedėjas
 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 • planuoja, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Skyriaus darbą vykdant Skyriui
 • priskirtas funkcijas ir sprendžiant Skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus;
 • priima Skyriuje pavedimus atlikti ekspertizes ir objektų tyrimus, ekspertinio tyrimo medžiagą, paskirsto atlikti tyrimus Skyriaus ekspertams ir atlieka tyrimus vadovaudamasis įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimais, LTEC patvirtintomis metodikomis bei  LTEC kokybės vadybos sistemos reikalavimais;
 • atlieka techninę kontrolę ar paveda ją atlikti kitam ekspertui pagal LTEC kokybės vadybos sistemos reikalavimus;
 • nuolat rūpinasi tyrimo metodų tobulinimu, naujų metodų diegimu, teikia ekspertams
 • metodinę pagalbą;
 • dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje, konferencijose bei kituose nacionaliniuose ir tarptautiniuose renginiuose, skirtuose teismo ekspertizės, specialių žinių klausimams aptarti, bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos, kitų šalių ir tarptautinėmis institucijomis, įstaigomis bei organizacijomis;
 • organizuoja Skyriaus ekspertų rengimą, dalyvauja teismo ekspertų kvalifikacijos komisijos darbe;
 • vykdo neatitikčių priežasčių atsiradimo analizę ir jų šalinimą, planuoja ir vykdo prevencinius ir koregavimo veiksmus;
 • konsultuoja, skaito paskaitas, veda pratybas teismų ir teisėsaugos institucijų pareigūnams ekspertizių (tyrimų) skyrimo, atlikimo, medžiagos ekspertizėms (tyrimams) rengimo klausimais;
 • užtikrina ekspertizių (tyrimų) duomenų konfidencialumą bei dokumentų, tyrimo objektų saugumą;
 • apibendrina Skyriaus atliktą veiklą, teikia Skyriaus veiklos ataskaitas bei pasiūlymus LTEC vadovybei dėl Skyriaus veiklos tobulinimo;
 • nustatyta tvarka vertina Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, tarnybinę veiklą, teikia pasiūlymus LTEC vadovybei dėl jų skatinimo, atsakomybės;
 • vykdo kitus su LTEC ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus. 
   

  SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
 • turėti Lietuvos teismo ekspertizės centre (toliau - LTEC) atliekamų ekspertizės rūšių (rūšies) teismo eksperto kvalifikaciją;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų ekspertinio darbo patirtį;
 • išmanyti Skyriuje daromų ekspertizių pagrindus, taikomus ekspertinių tyrimų metodus ir metodiką, naudojamų techninių priemonių paskirtį ir galimybes, kriminalistikos mokslą ir teismo ekspertizės praktiką;
 • žinoti teisės aktus, reglamentuojančius teismo ekspertizės, techninių priemonių ir specialių žinių naudojimo klausimus;
 • būti susipažinęs su teisės  aktų projektų rengimo rekomendacijomis ir dokumentų rengimo  taisyklėmis;
 • būti susipažinęs su laboratorijų veiklos kokybės standartais ir Europos teismo ekspertizės institucijų sąjungos (toliau - ENFSI) praktika ir rekomendacijomis atitinkamos ekspertizės srityje;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu ir specialiomis programomis,
 • taikomomis atliekant ekspertinius tyrimus;
 • mokėti anglų arba vokiečių kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 
 
Lvovo g. 19A, LT-09313 Vilnius, įmonės kodas 111952632, PVM kodas LT119526314;
Tel. +370 5 263 8540, faks. +370 5 272 8268;
El. paštas info@ltec.lt
© Lietuvos teismo ekspertizės centras, 2008
Biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre