Lietuvos
teismo ekspertizės centras
   
Naujienos Struktūra ir kontaktai Veikla Karjera Teisinė informacija Nuorodos Klausimai Metodinės rekomendacijos ekspertinių tyrimų užsakovams Teismo ekspertų veiklos koordinavimo taryba
LTEC direktorius
 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO ĮSTAIGOS VADOVO FUNKCIJOS

 • Šias pareigas einantis įstaigos vadovas vykdo šias funkcijas:
 • vadovauja Centrui ir atsako už jam nustatytų veiklos tikslų pasiekimą ir funkcijų atlikimą;
 • organizuoja Centro darbą, kontroliuoja, kaip jis vykdomas, nustato veiklos gerinimo kryptis, strategijas;
 • užtikrina tarptautinių ir nacionalinių teisės aktų, susijusių su Centro veikla, laikymąsi ir vykdymą;
 • teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja Centrui tarptautinėse ir nacionalinėse institucijose, teismuose;
 • pagal Centro kompetenciją dalyvauja teismo ekspertizės politikos įgyvendinime, formuoja Centro politiką personalo valdymo klausimais;
 • užtikrina metodinės pagalbos teikimą teisėsaugos institucijoms, prokuratūrai, teismams ir ikiteisminio tyrimo įstaigoms specialiųjų žinių panaudojimo srityje;
 • užtikrina Centro veiklos atitiktį specializuotiems kokybės vadybos reikalavimams;
 • teikia teisingumo ministrui tvirtinti:
  - Centro metinį veiklos planą:
  - Centro metinę veiklos ataskaitą;
 • tvirtina:
  - Centro padalinių nuostatus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašus, pareigybių aprašymus, kokybės vadovą, vidaus darbo tvarkos taisykles ir kitus Centro veiklą reglamentuojančius vidaus dokumentus;
  - Centro atliekamų ekspertinių tyrimų įkainių dydžius teisės aktų nustatyta tvarka;
  - Centro mokslo taikomųjų ir tiriamųjų darbų bei informacinių fondų sudarymo programas, atskirų mokslinių temų vykdymo programas, Centro ekspertų kvalifikacijos kėlimo planus;
 • priima sprendimus:
  - dėl kvalifikacinės komisijos teismo eksperto kvalifikacijai suteikti, teismo eksperto kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo terminui pratęsti, teismo eksperto kvalifikacijos pažymėjimo galiojimui sustabdyti ar panaikinti jo sustabdymą, pripažinti teismo eksperto kvalifikacijos pažymėjimą negaliojančiu sudarymo;
  - dėl tiriamosios medžiagos ekspertiniams tyrimams kuruojamuose skyriuose priėmimo, prašymų iš privačių asmenų atlikti ekspertinius tyrimus Centre priėmimo;
  - dėl atliktų ekspertinių tyrimų kuruojamuose skyriuose atitikties kokybės sistemos dokumentams, teisės aktams ir jų išsiuntimo užsakovams;
 • vykdo įstaigos kompetencijai priskirtų įslaptintų dokumentų, pažymėtų slaptumo žyma „Slaptai", valdymą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
 • pagal Centro kompetenciją sudaro sutartis ir susitarimus;
 • užtikrina racionalų ir taupų lėšų ir turto naudojimą, efektyvios Centro vidaus kontrolės sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;
 • atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas;
 • vykdo kitus teisingumo ministro, teisingumo viceministrų ir Teisingumo ministerijos kanclerio (jei funkcijos, susijusios su Centro koordinavimu ir kontroliavimu, pavestos viceministrams, Teisingumo ministerijos kancleriui) nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 • Įstaigos vadovas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties išsilavinimą (teisės bakalauro ir teisės magistro arba aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą vientisųjų teisės studijų magistro išsilavinimą);
 • turėti ne mažesnę kaip 5 metų vadovaujamo darbo patirtį;
 • gerai išmanyti nacionalinius ir Europos Sąjungos bei tarptautinius teisės aktus, reglamentuojančius teismo ekspertizes, techninių priemonių ir specialiųjų žinių naudojimo klausimus, kriminalistikos ir teismo ekspertizes praktiką ir mokslą;
 • būti susipažinęs su nacionaliniais ir tarptautiniais standartais dėl kokybės reikalavimų ekspertinių tyrimų laboratorijoms, Europos teismo ekspertizės institucijų sąjungos rekomendacijomis.
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • būti gerai susipažinęs su Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis bei Dokumentų rengimo taisyklėmis;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office" programų paketu;
 • mokėti ne mažiau kaip vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų) B2 lygiu (pagal „Europass");
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai".
 
 
Lvovo g. 19A, LT-09313 Vilnius, įmonės kodas 111952632, PVM kodas LT119526314;
Tel. +370 5 263 8540, faks. +370 5 272 8268;
El. paštas info@ltec.lt
© Lietuvos teismo ekspertizės centras, 2008
Biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre