Lietuvos
teismo ekspertizės centras
   
Naujienos Struktūra ir kontaktai Veikla Karjera Teisinė informacija Nuorodos Klausimai Metodinės rekomendacijos ekspertinių tyrimų užsakovams Teismo ekspertų veiklos koordinavimo taryba
LTEC direktoriaus pavaduotojas
 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 • planuoja, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja kuruojamų padalinių ekspertinį darbą;
 • tikrina, ar gauta tyrimams medžiaga ir objektai bei išleidžiami ekspertizės aktai ir specialisto išvados atitinka Lietuvos Respublikos norminių aktų bei LTEC vidaus norminių aktų reikalavimus;
 • paveda atlikti tyrimus vieno ar kelių skyrių vedėjams arba konkretiems ekspertams, prireikus nustatant tyrimų atlikimo terminus;
 • nuolat rūpinasi tyrimo metodų tobulinimu, naujų metodų diegimu, organizuoja ir kontroliuoja tarplaboratorinių testų atlikimą, teikia ekspertams metodinę pagalbą;
 • vykdo neatitikčių priežasčių atsiradimo analizę ir jų šalinimą, planuoja ir vykdo prevencinius ir koregavimo veiksmus;
 • organizuoja ekspertų rengimą, organizuoja ir vadovauja teismo ekspertų kvalifikacijos komisijos darbui;
 • užtikrina ekspertizės (tyrimo) duomenų konfidencialumą bei dokumentų, tyrimo objektų saugumą;
 • apibendrina kuruojamų padalinių atliktą veiklą, teikia veiklos ataskaitas bei pasiūlymus LTEC vadovybei dėl veiklos tobulinimo;
 • dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje, konferencijose bei kituose nacionaliniuose ir tarptautiniuose renginiuose, skirtuose teismo ekspertizės, specialių žinių klausimams aptarti;
 • konsultuoja, skaito paskaitas, veda pratybas teismų ir teisėsaugos institucijų pareigūnams ekspertizių (tyrimų) skyrimo, atlikimo, medžiagos ekspertizėms (tyrimams) rengimo klausimais;
 • nesant direktoriaus, užtikrina tinkamą jo funkcijų vykdymą;
 • vykdo kitus su LTEC funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti LTEC atliekamų ekspertizės rūšių (rūšies) teismo eksperto kvalifikaciją;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį;
 • gerai išmanyti nacionalinius ir Europos Sąjungos bei tarptautinius teisės aktus, reglamentuojančius teismo ekspertizės, techninių priemonių ir specialiųjų žinių naudojimo klausimus, kriminalistikos ir teismo ekspertizės praktiką ir mokslą;
 • būti susipažinęs su nacionaliniais ir tarptautiniais standartais, liečiančiais kokybės reikalavimus tyrimų laboratorijoms, ENFSI (European Network of Forensic Science Institutes) rekomendacijomis;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • būti susipažinęs su teisės  aktų projektų rengimo rekomendacijomis ir dokumentų rengimo  taisyklėmis;
 • mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
 • mokėti anglų arba vokiečių kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 
 
Lvovo g. 19A, LT-09313 Vilnius, įmonės kodas 111952632, PVM kodas LT119526314;
Tel. +370 5 263 8540, faks. +370 5 272 8268;
El. paštas info@ltec.lt
© Lietuvos teismo ekspertizės centras, 2008
Biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre