Lietuvos
teismo ekspertizės centras
   
Naujienos Struktūra ir kontaktai Veikla Teisinė informacija Nuorodos Klausimai Metodinės rekomendacijos ekspertizių (tyrimų) užsakovams Teismo ekspertų veiklos koordinavimo taryba
Darbų saugos ekspertizė
 

 

ĮŽANGA

Darbų saugos ekspertizė tiria nelaimingų atsitikimų darbe aplinkybes ir priežastis, nelaimingo atsitikimo mechanizmą, aplinkybes, kurios turėjo įtakos nelaimingas atsitikimui kilti, atliekamų darbų saugos atitikimą norminių aktų reikalavimams.

Darbų saugos ekspertinio tyrimo metu analizuojami faktai ir aplinkybės, kurie nustatomi vadovaujantis specialiosiomis žiniomis, tiriant baudžiamųjų bylų ar kitokių tyrimų, susijusių su nelaimingais atsitikimais darbe, medžiagą, daiktinius tyrimo objektus.

SĄVOKOS

Darbuotojų saugos ir sveikatos norminiai teisės aktai
 - norminiai teisės aktai, kuriuose nustatomos, keičiamos arba pripažįstamos netekusios galios teisės normos (įstatymai, Seimo, Vyriausybės nutarimai, socialinės apsaugos ir darbo ministro arba šio ministro su kitu ministru (kitais ministrais), sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus patvirtinti darbuotojų saugos ir sveikatos norminiai teisės aktai).

Nelaimingas atsitikimas darbe - įvykis darbe, įskaitant eismo įvykį darbo laiku, nustatyta tvarka ištirtas ir pripažintas nelaimingu atsitikimu darbe, kurio padarinys - darbuotojo trauma (lengva, sunki, mirtina).

Pavojingas veiksnys - darbo aplinkoje esantis rizikos veiksnys, dėl kurio darbuotojas gali patirti ūmių sveikatos sutrikimų ar mirtį.

Elektros įrenginys - elektros tinklo (grandinės) elementas, keičiantis, reguliuojantis, matuojantis, kontroliuojantis elektrinius ir neelektrinius įvairių procesų, mašinų ir mechanizmų parametrus, taip pat gaminantis, perduodantis, skirstantis, keičiantis arba naudojantis elektros energiją.

Veikiantis elektros įrenginys - toks elektros įrenginys, į kurį yra įjungta arba bet kuriuo metu komutaciniais aparatais arba tam skirtais įtaisais gali būti įjungta įtampa.

Darbo įrenginio naudojimas - bet kuri veikla, susijusi su darbo įrenginiu (įrenginio paleidimas ar sustabdymas, gabenimas, remontas, modifikacija, priežiūra ir aptarnavimas, valymas ir kita).

KLAUSIMAI EKSPERTINIAM TYRIMUI

Pagrindinis darbų saugos ekspertinio tyrimo klausimas: 
Koks yra tiriamo nelaimingo atsitikimo mechanizmas ir priežastys?
Tyrimo metu nustatomi nelaimingo atsitikimo pavojingi veiksniai, jų šaltiniai, nelaimingo atsitikimo mechanizmas, kartais - tiriamo nelaimingo atsitikimo organizacinės priežastys.

Kitas darbų saugos ekspertizės kompetencijos klausimas yra:
Ar vykdyti darbai atitiko darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus?
Tyrimo metu atliekama palyginamoji analizė ir nustatoma, ar nelaimingo atsitikimo atveju vykdyti konkretūs darbai atitiko tuos darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų (taisyklių, nuostatų, instrukcijų ir pan.) reikalavimus, neatitikimas kuriems lėmė (ar turėjo reikšmingos įtakos) tiriamo nelaimingo atsitikimo kilimą.
Pagal tyrimui pateiktą medžiagą gali būti sprendžiami ir kiti, darbų saugos specialisto/eksperto kompetencijos klausimai, pvz., ar žuvusio darbuotojo instruktavimas atitiko įmonėje nustatytą tvarką, arba, ar darbuotojas buvo aprūpintas tinkamomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis, ir pan.
Jei tiriamo nelaimingo atsitikimo atveju nėra nustatyti darbo santykiai, tai darbų saugos ekspertinis tyrimas gali būti atliekamas nustatant įvykio mechanizmą ir įvykio technines priežastis, bet neanalizuojamos tiriamo įvykio organizacinės priežastys.

Darbų saugos ekspertinių tyrimų atveju formuluojant išvadas, taikoma tokia išvadų skalė: kategoriška išvada, tikimybinė išvada (tikėtina, kad....), išvada, kad nustatyti (atsakyti į klausimą) negalima.

EKSPERTINIAM TYRIMUI PATEIKTINA MEDŽIAGA

Nustatyti nelaimingo atsitikimo darbe priežastis ir darbų atitikimą (ar neatitikimą) galiojantiems darbuotojų saugos ir sveikatos norminiams teisės aktams, tyrimui pateiktini:
1. Nelaimingo atsitikimo darbe aktas (forma N1).
2. Medicinos specialisto išvada apie traumos pobūdį ir trauminius poveikius.
3. Įvykio vietos apžiūros protokolas (su schemomis, kuriose nurodyti matmenys, ir bent keliomis kokybiškomis spalvotomis nuotraukomis).
4. Dokumentai, patvirtinantys darbuotojų instruktavimo darbo vietoje faktą ir dokumentas, kuriuo darbdavys nustatė darbuotojų instruktavimo tvarką.
5. Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos, kurios sietinos su įvykio metu vykdytais darbais.
6. Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis (AAP) registravimo dokumentai (su gavusių AAP darbuotojų parašais). AAP gamintojo rekomendacijos apie saugų AAP eksploatavimą.
7. Dokumentai, patvirtinantys darbuotojų mokymą saugiai dirbti konkrečius (pavojingus) darbus (pradedant sutartimi su mokymo įstaiga, mokymo programa ir faktiškai mokytomis temomis ir baigiant atestavimo komisijos sudarymo dokumentais ir darbuotojui išduotu atestavimo pažymėjimu).
8. Bet kokio lygio specialistų techninio pobūdžio dokumentacija (ekspertizės/tyrimai) apie tiriamą nelaimingą atsitikimą.
9. Darbui naudoto įrenginio (ar mechanizmo) gamintojo parengta konkretaus įrenginio saugaus eksploatavimo instrukcija, taip pat ir įmonėje parengta šio įrenginio naudojimo instrukcija.
10. Jei yra prieštaringi liudytojų parodymai - nustatyti pagrįstas aplinkybes ir nurodyti, kurias iš nurodomų aplinkybių tirti.
11. Įvykio metu naudotų įrenginių, įrangos ar mechanizmų techninį tvarkingumą patvirtinantys dokumentai.
12. Rizikos vertinimo įmonėje/darbo vietoje dokumentai, pradedant rangos (įvertinti atitinkamą riziką) sutartimi bei rizikos vertinimo kortele ir baigiant rizikos mažinimo priemonių planais.

Darbų saugos statybvietėse ekspertiniam tyrimui atlikti papildomai pateiktina medžiaga:

1.Statybos darbų technologijos projektas [pilnas, arba technologinė kortelė (viena iš SDTP sudėtinių dalių) tų darbų, kuriuos atliekant įvyko nelaimingas atsitikimas darbe].
2. Pastolių įrengimo ir demontavimo projektas (jei naudoti pastoliai).
3. Kėlimo kranų darbo projektas (arba darbų vykdymo projektas, arba statybvietės planas - SDTP dalis), jei naudoti kėlimo kranai.
4. Įvykio vietos statybinių konstrukcijų brėžiniai (planai, pjūviai, detalės, mazgai su visais matmenimis).

Darbų saugos miško ruošos atveju ekspertiniam tyrimui atlikti papildomai pateiktina medžiaga:

1.Įvykio vietos detalios spalvotos fotonuotraukos, kuriose užfiksuoti pjauti ar lūžę medžiai, jų kelmai su pjūvių žymėmis, naudotos techninės priemonės. 
2.Duomenys apie įvykio metu buvusias meteorologines sąlygas įvykio vietoje.

Darbų saugos ekspertiniam tyrimui atlikti, kai nelaimingas atsitikimas įvyko vykdant darbus energetikos objekte, papildomai pateiktina medžiaga:

1.Dokumentai nurodantys, kas yra elektros įrenginio eksploatuotojas (elektros įrenginio savininkas arba juridinis ar fizinis asmuo, kurio nuosavybėje arba žinioje (balanse ir pan.) yra veikiantis elektros įrenginys).
2.Asmens, atsakingo už elektros ūkį, paskyrimą patvirtinantys dokumentai.
3.Elektrotechnikos darbuotojų, kurie organizuoja ir vykdo darbus elektros įrenginiuose (asmens, atsakingo už vartotojo elektros ūkį, operatyvinių, remonto darbuotojų, darbų vadovo, darbų vykdytojo, prižiūrinčio, brigados narių) nustatytos formos atestavimo pažymėjimai (atestatai), kurie patvirtina, kad darbuotojai turi atitinkamą elektrotechninį išsilavinimą ir nustatyta tvarka atestuoti. 
4.Įmonės vadovo patvirtintas sąrašas darbų, atliekamų pagal nurodymus, pavedimus ir eksploatavimo tvarką. 
5.Nurodymų registravimo ir pavedimų įforminimo žurnalas (visi darbai, neišjungus įtampos, atliekami pagal nurodymus ir pavedimus, darbų vadovo registruojami žurnale). 
6.Operatyvinis žurnalas darbų, vykdomų pagal nurodymus, pavedimus bei eksploatavimo tvarką (jeigu darbai vykdomi operatyvinių darbuotojų valdomuose įrenginiuose). 
7.Operatyvinių pokalbių įrašai (jie turi būti fiksuojami operatyviame žurnale ir įrašyti kalbos dokumentavimo (įrašymo) įranga, saugomi vietose ne trumpiau kaip savaitę).
8.Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų pavadinimų ir numeracijos sąrašas (registravimo žurnalas). 
9.Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų registravimo žurnalas. 
10.Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos (technologinės kortos, įrenginių tipiniai perjungimo lapeliai).
11.Darbuotojų saugos ir sveikatos tarpusavio atsakomybės ribų aktus (jeigu juridiniai asmenys, sudarę rangos sutartį, atvyko dirbti į užsakovo elektros įrenginius), kuriuose turi būti nustatyta darbų organizavimo ir vykdymo tvarka, atsakomybė, rangovo ir užsakovo darbuotojų santykiai, nustatoma komandiruotų darbuotojų instruktavimo tvarka. 
12.Elektros įrenginių savininkų dokumentas, suteikiantis teisę vykdyti darbus, ir elektrotechnikos darbuotojų sąrašas, kuriame nurodyta darbuotojų kvalifikacija ir jų teisės (jeigu asmenys, vykdo darbus elektros įrenginiuose, kurie jiems nepriklauso nuosavybės ar patikėjimo teise).
13.Dokumentai, patvirtinantys koordinatoriaus paskyrimą (jeigu du ir daugiau darbdavių, atlieka darbus vienoje darbo vietoje), jis koordinuoja veiksmus ir informuoja visus darbuotojus apie darbe galimus pavojus ir profesinę riziką. 
14.Pagrindinių ir papildomų kolektyvinių ir asmeninių apsauginių priemonių, skirtų elektros įrenginiuose dirbantiems darbuotojams apsaugoti nuo elektros srovės, sąrašas.

Darbų saugos ekspertiniam tyrimui atlikti, kai nelaimingas atsitikimas įvyko vykdant darbus, susijusius su veikiančių elektros įrenginių (veikiantis elektros įrenginys - toks elektros įrenginys, į kurį yra įjungta arba bet kuriuo metu komutaciniais aparatais arba tam skirtais įtaisais gali būti įjungta įtampa) eksploatavimu, papildomai pateiktina medžiaga:

1. Eksploatuojamų elektros įrenginių gamintojo parengta techninė dokumentacija, įrenginių elektrinės schemos;

2. Duomenys apie apsauginį įrenginio įžeminimą (schemos, varžų matavimo protokolai, tikrinimo aktai);
3. Dokumentai, patvirtinantys elektrotechninio remontinio personalo paskyrimą;
4. Asmens, atsakingo už elektros ūkį, paskyrimą patvirtinantys dokumentai.

Jei tiriamas nelaimingas atsitikimas įvyko naudojant darbo įrenginį, tai ekspertiniam tyrimui turėtų būti papildomai pateikiama: 

1. Gamintojo numatyti darbo įrenginio naudojimo dokumentai (su brėžiniais, aprašymais, nurodymais ir paaiškinimais);
2. Darbo įrenginio priežiūros (tikrinimo) dokumentai;
3. Techninio aptarnavimo žurnalai (jeigu tokie numatyti);
4. Darbo įrenginio naudojimo instrukcijos ir kiti, su atliekamais darbais (atliekant darbus su darbo įrenginiais) susiję dokumentai;
5. Įvykio vietos schemos, nuotraukos, vaizdo įrašai;
6. Su darbo įrenginiu dirbusio darbuotojo darbo sutartis, atitinkamos kvalifikacijos ir atestatai, bei pažymėjimai.

Siekiant nustatyti subjektus, kurių pareiga yra užtikrinti saugų darbą, reikalingi:

1. Konkrečių darbdavio pavedimų (darbų saugos srityje) jo įgaliotiems asmenims įforminimo dokumentai.
2. Darbdavio įgaliotų asmenų mokymo ir atestavimo dokumentai.

Statybos darbų atveju:

1. Statybos leidimas ir rangos sutartys.
2. Statinio statybos vadovo ir darbų vadovų (tame tarpe - darbo su kėlimo kranais vadovo) paskyrimo dokumentai.
3. Statinio statybos vadovo ir statybos darbų vadovų kvalifikacijos atestatai (išduoda LR Aplinkos ministerija).

Miško ruošos darbų atveju:

1. Miško darbų vadovo paskyrimo ir atestavimo dokumentai.
2. Miško pjovėjo mokymą ir atestavimą patvirtinantys dokumentai.

 

Nelaimingo atsitikimo geležinkelyje atveju: 

1. Valstybinės transporto inspekcijos prie susisiekimo ministerijos atlikto nelaimingo atsitikimo tyrimo išvadas.

2. Su nelaimingu atsitikimu susijusių geležinkelio darbuotojų atestacijos pažymėjimus, jeigu jiems, norminių teisės aktų nustatyta tvarka, prieš darbų pradžią ir nustatytu periodiškumu yra privalomas mokymas ir atestavimas (pvz.: darbuotojai, kurių darbas susijęs su geležinkelių transporto eismu, pavojingų krovinių geležinkelio transportu vežimu, krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovai bei kt.).

 
 
Lvovo g. 19A, LT-09313 Vilnius, įmonės kodas 111952632, PVM kodas LT119526314;
Tel. +370 5 263 8540, faks. +370 5 272 8268;
El. paštas info@ltec.lt
© Lietuvos teismo ekspertizės centras, 2008
Biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre