Lietuvos
teismo ekspertizės centras
   
Naujienos Struktūra ir kontaktai Veikla Karjera Teisinė informacija Nuorodos Klausimai Metodinės rekomendacijos ekspertinių tyrimų užsakovams Teismo ekspertų veiklos koordinavimo taryba
Administravimo skyrius
 
Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai yra:
 1. užtikrinti strateginio planavimo proceso LTEC įgyvendinimą;
 2. užtikrinti LTEC kokybės politikos ir tikslų įgyvendinimą;
 3. dalyvauti formuojant žmogiškųjų išteklių valdymo politiką ir užtikrinti jos įgyvendinimą;
 4. užtikrinti tinkamą LTEC valdomo turto administravimą;
 5. užtikrinti LTEC dokumentų valdymo įgyvendinimą;
 6. užtikrinti LTEC informacinių technologijų infrastruktūros priežiūrą ir plėtrą.

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

 1. organizuoja LTEC veiklos planavimo dokumentų rengimą, vykdo jų įgyvendinimo analizę ir vertinimą, teikia ataskaitas vadovybei;
 2. dalyvauja formuojant LTEC biudžetą ir investicijas;
 3. organizuoja ir koordinuoja LTEC kokybės vadybos sistemos palaikymą ir tobulinimą;
 4. organizuoja LTEC personalo sudėties, pareigybių, struktūrinių padalinių funkcijų analizę, teikia vadovybei siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio bei efektyvaus panaudojimo, vykdo kitas su žmogiškųjų išteklių valdymu susijusias funkcijas;
 5. planuoja ir organizuoja viešuosius pirkimus;
 6. organizuoja ir koordinuoja LTEC turto valdymą, naudojamą ir disponavimą juo pagal teisės aktų nustatytą tvarką, kontroliuoja turto racionalų ir ekonomišką panaudojimą;
 7. pagal kompetenciją nagrinėja įstaigų, institucijų, juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus, pranešimus, rengia atsakymų į juos projektus;
 8. pagal kompetenciją rengia LTEC teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia išvadas ir pasiūlymus dėl jų tobulinimo;
 9. organizuoja LTEC dokumentų valdymą bei kontrolę;
 10. organizuoja LTEC informacinių sistemų, kompiuterinės, techninės bei programinės įrangos veikimo ir plėtros įgyvendinimą;
 11. dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje;
 12. direktoriui įgaliojus atstovauja LTEC kitose valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir organizacijose;
 13. siekdamas LTEC tikslų įgyvendinimo, Skyrius vykdo LTEC vadovybės pavedimus ir kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.
 
 
Lvovo g. 19A, LT-09313 Vilnius, įmonės kodas 111952632, PVM kodas LT119526314;
Tel. +370 5 263 8540, faks. +370 5 272 8268;
El. paštas info@ltec.lt
© Lietuvos teismo ekspertizės centras, 2008
Biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre