Lietuvos
teismo ekspertizės centras
   
Naujienos Struktūra ir kontaktai Veikla Karjera Teisinė informacija Nuorodos Klausimai Metodinės rekomendacijos ekspertinių tyrimų užsakovams Teismo ekspertų veiklos koordinavimo taryba
Administravimo skyriaus vedėjas
 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 • organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Skyriaus darbą, užtikrindamas uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą;
 • dalyvauja rengiant LTEC strateginius, metinius veiklos planus, darbų programas ir rengia jo įgyvendinimo ataskaitas;
 • dalyvauja analizuojant ir rengiant LTEC valstybės biudžeto asignavimų poreikio projektus, rengia kapitalo investicijų projektus ir organizuoja jų įgyvendinimą, rengia susijusias ataskaitas;
 • renka, sistemina ir apibendrina informaciją apie LTEC veiklos rezultatus ir teikia vadovybės vertinimui;
 • teikia vadovybei pasiūlymus LTEC veiklos planavimo, organizavimo, veiklos efektyvumo didinimo klausimais;
 • organizuoja teisės aktų ir kitų dokumentų rengimą pagal Skyriui priskirtas veiklos sritis;
 • koordinuoja ir kontroliuoja kokybės vadybos sistemos funkcionavimą pagal ISO 17025 standarto reikalavimus;
 • dalyvauja rengiant projektus iš Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių ar nacionalinių finansavimo šaltinių paramai gauti;
 • atlieka LTEC veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, analizę ir vertinimą, rengia ir apibendrina pasiūlymus, dėl analizės metu nustatytų korupcijos rizikos veiksnių neigiamos įtakos sumažinimo, atlieka kitą su korupcijos kontrole ir prevenciją susijusią veiklą;
 • kontroliuoja ir koordinuoja darbuotojų, atsakingų už viešuosius ryšius, LTEC išorinę ir vidinę komunikaciją, įvaizdžio formavimą, veiklą;
 • pagal kompetenciją rengia prašymų, raštų, tarnybinių patikrinimų, skundų, pranešimų susijusių su LTEC veikla projektus;
 • organizuoja, vykdo ir kontroliuoja viešuosius pirkimus;
 • dalyvauja darbo grupėse ir komisijose pagal Skyriaus kompetenciją ar vadovybės pavedimu;
 • kontroliuoja  Skyriaus darbuotojų darbo drausmę, vidaus darbo  tvarkos taisyklių, tarnybinės etikos, priešgaisrinės, darbų saugos ir sveikatos bei kitų teisės aktų reikalavimų laikymąsi;
 • vertina Skyriaus darbuotojų tarnybinę ir darbinę veiklą, rengia tarnybinės ir darbinės veiklos vertinimo išvadas;
 • vykdo kitus su LTEC ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą (teisės magistro kvalifikacinį laipsnį);
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį tvarkant įstaigos ar organizacijos viešųjų pirkimų, strateginio planavimo, personalo klausimus;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešuosius pirkimus, kokybės vadybos sistemos pagal ISO 17025 standartą reikalavimus;
 • gebėti savarankiškai dirbti bei vadovauti, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti teisės aktų projektus, mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus, koordinuoti ir kontroliuoti priimtų sprendimų vykdymą;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 
 
Lvovo g. 19A, LT-09313 Vilnius, įmonės kodas 111952632, PVM kodas LT119526314;
Tel. +370 5 263 8540, faks. +370 5 272 8268;
El. paštas info@ltec.lt
© Lietuvos teismo ekspertizės centras, 2008
Biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre